ALGEMENE VOORWAARDEN STOCKFOTOGRAFIE FOTOMISSIE

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912
Creatief werk: fotografische werken en spelconcepten zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Creatief werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, Drom, DVD of usb stick.

Fotomissie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotomissie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Fotomissie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
3.2 Indien aannemelijk is dat Fotomissie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 1. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering geschiedt maandelijks. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting.|
4.2 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
4.3 Geen enkel gebruik van het Creatief werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Fotomissie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Fotomissie dan ook.

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Creatief werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Fotomissie te doen toekomen.

      6. Bezit/eigendom Beelddragers

6.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Fotomissie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Fotomissie.
6.2 Indien Creatief werk als digitaal bestand is aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Fotomissie.
6.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Fotomissie is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
6.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Fotomissie hierdoor lijdt te vergoeden.
6.5 Beelddragers blijven eigendom van Fotomissie. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. Zichtzendingen

7.1 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Creatief werk dat niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
7.2 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Fotomissie hierdoor lijdt te vergoeden.
7.3 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Fotomissie, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Creatief werk behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 1. Opdracht

8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Fotomissie zich jegens de Wederpartij verbindt om Creatief werk te maken en/of te leveren.
8.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Fotomissie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Fotomissie aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Fotomissie overeenkomstig de offerte.

8.3 Fotomissie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
8.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Fotomissie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Fotomissie is geretourneerd.
8.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fotomissie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Fotomissie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Fotomissie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 1. Internet

9.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
9.2 De Wederpartij zal van de Creatief werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet of in spellen. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Creatief werk wissen dan wel vernietigen.
9.3 De Wederpartij zal Fotomissie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Creatief werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Fotomissie verstrekken.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op Creatief werk berust bij Fotomissie.

 1. Licentie algemeen

11.1 Toestemming voor gebruik van een Creatief werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie, zoals in dit geval omschreven in artikel 12.
11.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Fotomissie, hebben bedoeld.
11.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de opdracht noodzakelijkerwijs voortvloeien.
11.4 Indien door Fotomissie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 1. Licentie op gebruik van creatief werk voor coachingsets

12.1 Fotomissie verleent de Wederpartij een licentie op het gebruik van Creatief werk voor de productie en gebruik van 50 coachingsets van maximaal A5 formaat voor coaching en training. Bij productie van meer dan 50 sets betaalt de Wederparij een meerprijs van €0,06 per foto per set.
12.2 Van de bepaling in 12.1 is uitgesloten:

 1. Het verlenen van sublicenties aan derden.
 2. Het delen, kopiëren of anderszins vermenigvuldigen, wijzigen, openbaar maken, verzenden,scannen en digitaal op slaan van Creatief werk.
 3. Het gebruik van Creatief werk voor commerciële doeleinden.
 4. Het gebruik van Creatief werk in ander drukwerk, webtemplates, ansichtkaarten, print on demanddiensten, digitale presentaties, op textiel, bekers en andere producten.
 5. Het op enige wijze doorgegeven, verkopen, heruitgegeven of ter verkoop of heruitgave beschikbaar stellen van Creatief werk aan derden.

12.3 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van enige toestemming van Fotomissie voor het verwerven van aanvullende rechten op Creatief werk.

 1. Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een Creatief werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotomissie.
13.2 Bij inbreuk komt Fotomissie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Fotomissie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Geheimhouding

Zowel Fotomissie als Wederpartij is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen te zijner kennis komt over de ander danwel over aan de ander gelieerde derden, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit geldt zowel voor de duur van de overeenkomst, alsmede na beëindiging. Verschuldigd zijn aan de andere partij, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van de benadeelde partij.

 1. Naamsvermelding

15.1 De naam van Fotomissie dient duidelijk bij een gebruikt Creatief werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Creatief werk in de publicatie te worden opgenomen.
15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Fotomissie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Fotomissie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
15.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Creatief werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Fotomissie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Fotomissie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 1. Persoonlijkheidsrechten

16.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Creatief werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Fotomissie conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

16.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Fotomissie een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Fotomissie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Rechten van derden

17.1 De Wederpartij die een Creatief werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Fotomissie van alle aanspraken te dier zake.
17.2 Fotomissie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 1. Aansprakelijkheid Fotomissie

Fotomissie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotomissie of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

 1. Faillissement/surséance

Zowel Fotomissie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Fotomissie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechts- en forumkeuze

20.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fotomissie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Fotomissie gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Fotomissie opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 Prijs

a. De prijzen van alle producten die via deze internet-site kunnen worden besteld zijn exclusief BTW.

b. De prijzen van goederen die op deze internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering

De door Fotomissie opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4a Levering online-producten

Levering online producten geschiedt per omgaande tenzij anders overeen gekomen. Het proefabonnement op ONLINE COACHEN MET DIEREN is na 3 maanden maandelijks opzegbaar.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Fotomissie daarvan binnen acht dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fotomissie de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee weken na aflevering aan Fotomissie te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

d. In uitzondering op a,b, en c kunnen de volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd:
1. E-Books
kunnen niet worden geretourneerd.  Ook het annuleren van een bestelling van een E-Book is niet mogelijk. Zodra de download-link is verstuurd, is het voor Fotomissie niet meer mogelijk de bestelling ongedaan te maken. Deze uitzondering geldt ook als het E-Book in combinatie met een ander product wordt verkocht. Let dus goed op voordat je een E-Book bestelt.

2. Visuals op A4 formaat. Deze worden per set speciaal geproduceerd voor de koper. Als de productie nog niet is gestart kan de bestelling nog ongedaan gemaakt worden, maar na aanvang productie is dit niet meer mogelijk.

Artikel 6 Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Fotomissie aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Fotomissie in gebreke.

b. Fotomissie heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

c. Indien Fotomissie, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.

d. Indien Fotomissie haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Fotomissie.

e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De door Fotomissie geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Fotomissie volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

a) Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Fotomissie geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Dit betekent dat de koper nooit een foto mag publiceren, reproduceren of doorsturen in weke vorm dan ook.

b) Fotomissie garandeert dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden. De koper verplicht zich van de materialen of gedeelten daarvan geen enkele kopie of andere verveelvoudiging in welke vorm dan ook te (laten) vervaardigen, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fotomissie. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

c) Digitale bestanden
Het is niet toegestaan om digitale beelden te bewerken, bij te snijden, online te plaatsen, te kopiëren, te verzenden of af te laten drukken. Met uitzondering van de trainings-/of coachinsdoeleinden waarvoor het product is aangeschaft. Zoals:
* gebruik van online beelden in programma’s als Mural, Miro, Zoom, Teams of vergelijkbaar
* het toezenden van een of enkele beelden aan een coachee in het kader van het leerproces

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Fotomissie, dan wel tussen Fotomissie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Fotomissie, is Fotomissie niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fotomissie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Fotomissie gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Fotomissie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fotomissie deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12

Op overeenkomsten gesloten tussen Fotomissie en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ OPDRACHTFOTOGRAFIE OF SPELONTWIKKELING

 1. Definities

In deze Algemene Opdrachtvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912
Creatief werk: fotografisch- en ontwikkelingswerken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 1,8 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Creatief werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, Drom, DVDof usb stick.
Fotograaf/Ontwikkelaar: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf/Ontwikkelaar en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf/Ontwikkelaar heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf/Ontwikkelaar gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf/Ontwikkelaar hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 1. Factuur en betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.2 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.3 Geen enkel gebruik van het Creatief werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf/Ontwikkelaar nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf/Ontwikkelaar dan ook.

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Creatief werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf/Ontwikkelaar te doen toekomen.

 1. Bezit/eigendom Beelddragers

7.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruikvoor kosteloze retournering aan de Fotograaf/Ontwikkelaar zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf/Ontwikkelaar.

7.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf/Ontwikkelaar.

7.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf/Ontwikkelaar is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

7.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf/Ontwikkelaar hierdoor lijdt te vergoeden.

7.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf/Ontwikkelaar. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. Zichtzendingen

8.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

8.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

8.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf/Ontwikkelaar hierdoor lijdt te vergoeden.

8.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf/Ontwikkelaar, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 1. Opdracht

9.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf/Ontwikkelaar zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

9.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf/Ontwikkelaar. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf/Ontwikkelaar aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf/Ontwikkelaar overeenkomstig de offerte.

9.3 De Fotograaf/Ontwikkelaar heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf/Ontwikkelaar slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf/Ontwikkelaar is geretourneerd.

9.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf/Ontwikkelaar recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

9.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf/Ontwikkelaar volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf/Ontwikkelaar werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 1. Internet

10.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

10.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

10.3 De Wederpartij zal de Fotograaf/Ontwikkelaar vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf/Ontwikkelaar verstrekken.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf/Ontwikkelaar.

 1. Licentie

12.1 Toestemming voor gebruik van een Creatief werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf/Ontwikkelaar is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

12.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf/Ontwikkelaar, hebben bedoeld.

12.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

12.4 Indien door de Fotograaf/Ontwikkelaar toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

14.1 Elk gebruik van een Creatief werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf/Ontwikkelaar.

14.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf/Ontwikkelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf/Ontwikkelaar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding

15.1 De naam van de Fotograaf/Ontwikkelaar dient duidelijk bij een gebruikt Creatief werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Creatief werk in de publicatie te worden opgenomen.

15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf/Ontwikkelaar een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf/Ontwikkelaar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf/Ontwikkelaar op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf/Ontwikkelaar tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 1. Persoonlijkheidsrechten

16.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Creatief werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf/Ontwikkelaar conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

16.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf/Ontwikkelaar een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf/Ontwikkelaar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Rechten van derden

17.1 De Wederpartij die een Creatief werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf/Ontwikkelaar van alle aanspraken te dier zake.

17.2 De Fotograaf/Ontwikkelaar is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 1. Aansprakelijkheid Fotograaf/Ontwikkelaar

De Fotograaf/Ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf/Ontwikkelaar of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 1. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf/Ontwikkelaar als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf/Ontwikkelaar het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechts- en forumkeuze

20.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf/Ontwikkelaar en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Click edit button to change this text.